BC Push


Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Sinds het voorjaar van 2016 heeft Huub Ververs de rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) opgenomen voor BC Push Baexem. De nieuwe beleidslijn van het NOC-NSF volgend, is er nu plaats voor één of meerdere VCP’s in een vereniging.

Het omgaan met vertrouwelijke situaties is een onderdeel van het dagelijkse werk van Huub als medewerker kwaliteit en hoofd BHV en EHBO bij het bedrijf waar hij werkzaam is. Op basis van deze ervaring maakt Huub zich graag nuttig voor BC Push Baexem.

Huub is bereikbaar via email: [email protected]

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt het NOC*NSF meldpunt: 0900 2025590, bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.30 uur.

Heb je vragen of vermoedens of wil je melding doen of heb je een klacht of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van BC Push Baexem. Bij de VCP kan je in de eerste plaats in vertrouwen je verhaal kwijt.

Hier stelt Huub zich voor en legt meer uit over de rol van de VCP.

De VCP bekijkt vervolgens samen met jou welke stappen jij kunt nemen. De rol van de VCP is die van onafhankelijke eerste opvang. Ook adviseert de VCP gevraagd en ongevraagd het bestuur op het gebied van een veilige sportomgeving. Het bestuur heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sportomgeving.

Wat verstaan wij onder een veilige sportomgeving?
Een gevoel van veiligheid kan onder andere bepaald worden door:
· Een veilig gebouw
· Goede verlichting
· Kleedkamers zonder inkijk
· De cultuur binnen de vereniging:
· De vrijheid om te zeggen wat je wilt zeggen
· Kunnen zijn wie je bent
· Niet iets hoeven doen onder dwang
· enzovoort

Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag?
Enige vorm van ongewenst verbaal, non verbaal of fysiek gedrag waardoor je je niet veilig voelt bij het beoefenen van je sport. Gedragsregels, Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seks.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)